Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

VEGAN PHO (VE, V) - PHỞ CHAY

VEGAN PHO (VE, V) - PHỞ CHAY

Vegetable broth, rice noodles, tofu, broccoli, cauliflower, shiitake black mushroom with
beansprouts, herbs and lime
Xem toàn bộ chi tiết