Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

VEGAN LEMONGRASS NOODLE SOUP (VE, V) - BÚN BÒ HUẾ CHAY

VEGAN LEMONGRASS NOODLE SOUP (VE, V) - BÚN BÒ HUẾ CHAY

Wok seared mushroom, tofu, mock ball, thick rice noodle with a mixed side salad
Xem toàn bộ chi tiết