Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

TOFU BROKEN RICE (VE, V) - CƠM CHAY

TOFU BROKEN RICE (VE, V) - CƠM CHAY

Broken rice, tofu, bamboo shoot, black mushroom
Xem toàn bộ chi tiết