Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

SPRING ROLL & SHREDDED PORK VERMICELLI (GF) - BÚN BÌ CHẢ GIÒ

SPRING ROLL & SHREDDED PORK VERMICELLI (GF) - BÚN BÌ CHẢ GIÒ

Vermicelli noodles, pickled carrots and daikon, fresh mint, cucumbers, crushed peanuts and seasoned fish sauce
Xem toàn bộ chi tiết