Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

SALT & PEPPER TOFU RICE PAPER ROLLS (GF, VE, V) - GỎI CUỐN CHAY

SALT & PEPPER TOFU RICE PAPER ROLLS (GF, VE, V) - GỎI CUỐN CHAY

Vermicelli noodles, dried bean curd, water chestnut and seasoned vegan soy sauce
Xem toàn bộ chi tiết