Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

LEMONGRASS NOODLE SOUP - BÚN BÒ HUẾ

LEMONGRASS NOODLE SOUP - BÚN BÒ HUẾ

Seasoned beef broth, shrimp paste, beef brisket, pork loaf, thick rice noodles with a mixed side salad
Xem toàn bộ chi tiết