Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

LEMONGRASS CHICKEN SKEWERS (GF) - GÀ SẢ LỤI

LEMONGRASS CHICKEN SKEWERS (GF) - GÀ SẢ LỤI

Marinated with sautéed house lemongrass sauce
Xem toàn bộ chi tiết