Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

LEMONGRASS CHICKEN BROKEN RICE - CƠM TẤM GÀ XÀO SẢ ỚT

LEMONGRASS CHICKEN BROKEN RICE - CƠM TẤM GÀ XÀO SẢ ỚT

Broken rice, lemongrass chicken, sunny side up egg, pickled vegetables, cucumber and tomato
Xem toàn bộ chi tiết