Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

LEMONGRASS BEEF BROKEN RICE (GF) - CƠM TẤM BÒ SẢ

LEMONGRASS BEEF BROKEN RICE (GF) - CƠM TẤM BÒ SẢ

Broken rice, lemongrass beef, sunny side up egg, pickled carrots & daikon, lettuce, cucumber and tomato
Xem toàn bộ chi tiết