Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

BBQ PORK CHOP BROKEN RICE - CƠM TẤM SƯỜN

BBQ PORK CHOP BROKEN RICE - CƠM TẤM SƯỜN

Broken rice, BBQ pork chop, sunny side up egg, pickled vegetables, cucumber and tomato
Xem toàn bộ chi tiết