Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

CHICKEN PHO - PHỞ GÀ

CHICKEN PHO - PHỞ GÀ

Slowly simmered chicken bone broth, rice noodles, shredded tender chicken breast with bean sprouts, herbs and lime

Xem toàn bộ chi tiết