Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

FRIED RICE - CƠM CHIÊN

FRIED RICE - CƠM CHIÊN

Rice, Chinese Sausage, Green Peas, Egg, Onion, Shallots,
Daikon and Carrot, Soy sauce on the side

Xem toàn bộ chi tiết